REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Klient – użytkownik korzystający ze sklepu internetowego, w celu dokonania zakupu określonych Produktów.

Konto – indywidualna witryna zawierająca dane Klienta zarejestrowanego w sklepie internetowym.

Sklep internetowy – działający pod adresem https://zostanbohaterem.com, prowadzony przez Sprzedawcę.

Regulamin – Regulamin sklepu internetowego https:// zostanbohaterem.com

Sprzedawca – Grupa Medialna Frydrych, Joanna Frydrych

NIP: 6291676997 , REGON: 277883246

Strona Produktu – pojedyncza strona, zawierająca informację o poszczególnym Produkcie.

Towar/Produkt – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z naszego sklepu internetowego.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o poszczególnych Towarach Księgarnia Internetowa zamieszcza na Stronie Produktu.
 3. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
  1. adres pocztowy: 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Kosmonautów 7/29
  2. adres e-mail: gmfrydrych@gmail.com
  3. telefon: +48 603770199

II. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z sklepu internetowego konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową, oraz posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

III. Składanie zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową https://zostanbohaterem.com przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w sklepie internetowym za pośrednictwem strony https://zostanbohaterem.com realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. Wysyłanie zamówienia poza granice terytorium Polski jest możliwe jedynie po skontaktowaniu się z obsługą sklepu internetowego przed złożeniem zamówienia i dokonaniu indywidualnych ustaleń dotyczących m.in. możliwości zrealizowania takiego zamówienia, sposobu dostawy i opłaty za dostawę.
 2. Informacje o Towarach prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
 3. Informacje o ograniczeniach w dostępności poszczególnych Towarów będą zamieszczone na Stronie Produktu, którego dotyczą. Tytuły niedostępne w sprzedaży oznaczone są wyrażeniem „Dostępność: Brak” i nie jest możliwy ich zakup.
 4. Klient, przesyłając do sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów ze Sprzedawcą. Wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Aby rozpocząć realizację zamówienia Klient powinien dokonać potwierdzenia zamówienia, poprzez aktywowanie (kliknięcie) linku znajdującego się w treści maila otrzymanego od Sprzedawcy stanowiącego oświadczenie o przyjęciu oferty.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
 1. dokonać wyboru zamawianych Towarów,
 2. wypełnić formularz zamówienia dostępny w sklepie internetowym oraz zaakceptować Regulamin albo zalogować się na Konto,
 3. zweryfikować poprawność podanych danych,
 4. zaakceptować wypełniony formularz poprzez złożenie zamówienia.
 5. W istotnych sprawach dotyczących zamówienia Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub mailowo na adres podany przy składaniu zamówienia.

IV. Cena

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Stronach Produktów:

podawane są w złotych polskich,

zawierają podatek VAT,

nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

Sprzedawca może wprowadzać akcje promocyjne na określone Towary. Informację o wysokości rabatu, Towarach objętych akcją promocyjną, czasie trwania akcji promocyjnej zamieszczane będą na Stronach Produktu.

Klienci, składający zamówienie Towaru, mogą otrzymać rabat uzgodniony ze Sprzedawcą w ramach odrębnych ustaleń.

Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

V. Sposoby płatności i dostawy

 1. Zamówione Towary wysyłamy wyłącznie po opłaceniu zamówienia łącznie z kosztami wybranej przesyłki.
 2. Zamówienia realizujemy tylko na terytorium Polski, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 1 niniejszego regulaminu. Dostawy zamówionych Towarów na terytorium Polski realizowane są poprzez wysłanie Towarów przesyłką kurierską z uwagi na ich objętość lub wagę. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę doręczaną za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi od 1 do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli termin realizacji zamówienia, będzie inny, niż ten określony w zdaniu pierwszym, o tym innym terminie realizacji zamówienia, Klient zostanie poinformowany w trakcie składania zamówienia oraz w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
 4. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Księgarni Internetowej wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę, Konsument może odstąpić od umowy, nie podając przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu na adres pocztowy Sprzedawcy lub adres e-mail : .
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
 5. Zwracany towar prosimy odesłać wraz z otrzymaną fakturą na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Zwrot”. Towar winien być zapakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem podczas transportu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot dokonanych przez niego płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych pierwotnie kosztów dostawy zakupionego Towaru, jednak w kwocie nie wyższej niż koszt oferowanego przez Księgarnię Internetową najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej, w sposób wykraczający poza konieczny, do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

VII. Reklamacje

 1. Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy pozbawionej wad (zgodnej z umową). Nie jest wadą ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu.
 2. Jeśli zakupiony Towar ma wady (zachodzi niezgodność Towaru z umową), Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi w ramach procedury reklamacyjnej.
 3. W celu dokonania reklamacji należy odesłać wadliwy Towar na adres pocztowy Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja” wraz z otrzymaną fakturą, opisem przyczyn reklamacji i treścią żądania (patrz pkt 4). Faktura nie stanowi podstawy rozpatrzenia reklamacji, jednak w przypadku jej braku Sprzedawca może wystąpić do Klienta o wykazanie innymi środkami faktu, iż zakupu reklamowanego Towaru dokonano w sklepie internetowym.
 4. W ramach reklamacji Klient może:
 • zażądać obniżenia ceny,
 • odstąpić od umowy,
 • zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
 • zażądać usunięcia wady.
 1. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 2. W przypadku pierwszej reklamacji Towaru Sprzedawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Sprzedawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
 5. W przypadku reklamacji koszty odesłania wadliwego Towaru przez Klienta ponosi Sprzedawca. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów dotyczących przesyłki. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, bez wcześniejszych ustaleń ze Sprzedawcą.
 6. Reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad) mogą być składane listownie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną – na adres: gmfrydrych@gmail.com
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Księgarnia Internetowa poinformuje Klienta listownie bądź – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.
 8. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, przyjmuje się, że Sprzedawca żądanie uwzględnił.

VIII. Zwrot uiszczonych należności

 1. W przypadku uwzględnienia reklamacji lub realizacji prawa Konsumenta odstąpienia od umowy, pociągających za sobą obowiązek zwrotu na jego rzecz zapłaconych kwot, Sprzedawca zwróci się do Klienta o wyrażenie zgody na zwrot należności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 2. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z poniesieniem kosztów.

IX. Konto Klienta

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi bezpłatnie utworzenie Konta.
 2. Utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w sklepie internetowym pod adresem: https://zostanbohaterem.com oraz akceptację Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dokonując rejestracji Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów o charakterze informacyjnym, promocyjnym lub reklamowym. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest warunkiem założenia Konta. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta.
 4. Klient może posiadać tylko jedno Konto.
 5. Zakazane jest udostępnianie loginu i hasła do Konta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku zawinionych zachowań Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.
 6. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.
 7. Po zalogowaniu się na utworzone Konto Klient ma możliwość:
 • dostępu do Koszyka Użytkownika i składania zamówień,
 • otrzymywania informacji o nowościach i zmianach na stronie internetowej .
 1. Klient może żądać usunięcia Konta w każdej chwili, informując o tym Sprzedawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres: . Sprzedawca usuwa dane i informacje zgromadzone na Koncie w terminie 7 dni od otrzymania żądania Klienta.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość usunięcia konta bez zgody Klienta w wypadku:
 • korzystania przez Klienta z Konta w sposób niezgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami,
 • posiadania przez Klienta więcej niż jednego Konta,
 • podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Klienta,
 • wyraźnego nie zaakceptowania przez Klienta zmiany Regulaminu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zmienionego Regulaminu na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji.
 1. W przypadkach, o których mowa w pkt 9 Sprzedający, przed usunięciem Konta wezwie Klienta do zaprzestania naruszeń i usunięcia uchybień w terminie 14 dni, informując jednocześnie o treści pkt 9, a po upływie tego terminu usunie Konto, jeżeli działania Sprzedającego okażą się bezskuteczne. W przypadku zmiany regulaminu Klient wraz z treścią nowego regulaminu otrzyma informację, o usunięciu Konta w sytuacji wyraźnego nie zaakceptowania Regulaminu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
 2. Każdy odwiedzający sklep internetowy posiada Koszyk Gościa i może zrealizować zamówienie bez konieczności założenia konta. W tym jednak wypadku, niektóre procedury związane z zamówieniem mogą być utrudnione.
 3. Każdy zarejestrowany i zalogowany na Konto, Klient sklepu internetowego posiada Koszyk Użytkownika, który pozwala na dodawanie zamówień.
 4. Jeżeli odwiedzający po dodaniu pozycji do Koszyka Gościa zdecyduje się zarejestrować i utworzyć Konto, posiadając od tego momentu Koszyk Użytkownika, wówczas zawartość Koszyka Gościa zostanie połączona z Koszykiem Użytkownika automatycznie.

X. Dane osobowe

 1. Przed złożeniem zamówienia oraz w trakcie rejestracji Konta, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu realizacji zamówienia lub założenia Konta. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia obejmuje również zgodę na udostępnienie podanych danych osobowych firmie kurierskiej w celu doręczenia zamówionego Towaru.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Grupa Medialna Frydrych.
 5. Klient ma pełny wgląd do swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia, aktualizacji i żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne do korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 01.10.2021 r. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedawcy i na stronie sklepu internetowego https://zostanbohaterem.com.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://zostanbohaterem.com. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Klientów posiadających Konto w sklepie internetowym Sprzedawca poinformuje o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie przesłał do Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej: oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
%d bloggers like this: